Verzuim/te laat komen

In Nederland is de leerplicht vastgelegd in de Leerplichtwet 1969. Doel van deze wet is het recht van kinderen op onderwijs te verzekeren en te zorgen dat jongeren zodanig toegerust zijn met kennis en vaardigheden dat zij een zelfstandige plaats in de samenleving kunnen verwerven.

Tegenover dit recht staan ook verplichtingen. Ook die staan in de wet genoemd. In de handleiding zijn díe situaties beschreven die in de praktijk het meest voorkomen. Wij gaan nader in op het verschillende vormen van verzuim, maar ook verlof, vrijstelling, schorsing en verwijdering komen aan de orde. De taken die ouders, leerlingen en het onderwijsveld hebben worden per onderdeel beschreven.

Vakantieverlof

Toch gebeurt het nog regelmatig dat ouders kinderen thuis houden van school om bijvoorbeeld eerder op vakantie te gaan. Dit noemen we luxe verzuim. Houdt u uw kind(eren) thuis van school terwijl u daarvoor geen toestemming heeft, dan heeft de directeur een wettelijke meldingsplicht: er moet in ieder geval melding worden gedaan aan de leerplichtambtenaar van de gemeente. U krijgt dan direct een proces-verbaal.

Te laat komen

Wat veel ouders niet weten is dat ook te laat komen behoort tot verzuim. De schooldirectie heeft de plicht om, eventueel binnen de daarvoor geldende interne richtlijnen, zelf maatregelen te nemen die leiden tot de beëindiging van het verzuim. Wanneer een leerling in een periode van vier opeenvolgende lesweken in totaal 16 uren van de les verzuimd heeft dan heeft de directeur een wettelijke meldingsplicht: er moet in ieder geval melding worden gedaan aan de leerplichtambtenaar van de gemeente. U krijgt dan direct een proces-verbaal.

Verzoeken voor verlof dienen altijd schriftelijk te worden ingediend. Mocht u over deze regeling nog vragen hebben, dan kunt u altijd terecht bij de leerplichtambtenaar van het RBL BNO; Leerplicht en schoolverzuim:
Postbus 5; 5340 BA Oss
Telefoon: [0412] 629 070
E-mail: info@rblbno.nl