MR

Medezeggenschapsraad (MR)

Zoals elke school in Nederland beschikt ook onze school over een MR. Een door de minister verplicht gesteld orgaan, waarin ouders en personeel inspraak krijgen in het reilen en zeilen van de school.

Wat doet de MR?

Het doel van de MR is een positieve bijdrage te leveren aan het functioneren van de school.

Meedenken, meepraten en meebeslissen, adviseren en initiatieven nemen over allerlei onderwerpen. Jaarlijks wordt er een activiteitenplan opgesteld. Deze is terug te vinden bij de notulen van dat jaar.

In de bijeenkomsten van de MR worden zaken besproken die spelen in de school of die in de toekomst gaan spelen. Als voorbeeld valt te denken aan veiligheid, ouderbijdrage en ouderparticipatie. Plannen van het schoolbestuur worden kritisch bekeken en eventuele bezwaren worden kenbaar gemaakt. Hetzelfde geldt ten aanzien van directiebesluiten, beleidslijnen e.d. Ook is het streven om  de twee jaar een thema avond te organiseren. Dit streven is nu niet haalbaar i.v.m. coronaregels die gehanteerd dienen te worden.

De MR vergadert één keer per maand en de bijeenkomsten zijn openbaar, dus u bent altijd welkom om een vergadering bij te wonen. De vergadering begint om 19.30 u op De Regenboog. In coronatijd vergaderen we online en starten we om 20.00 u

( zie voor de vergaderdata MR notulen)

Inbreng van onderwerpen door ouders is mogelijk en wordt zeer op prijs gesteld.

Wat doet de MR niet?

De MR kan en mag zich niet bezig houden met problemen van individuele leerlingen of ouders. Hiervoor zult u zich in eerste instantie tot de groepsleerkracht of directie moeten wenden. Ook zal de MR zich niet bezighouden met les-inhoudelijke zaken.

Ben je geïnteresseerd of heb je nog vragen, neem dan contact op met de voorzitter MR./ secretaris via  mr.deregenboog-s@optimusonderwijs.nl


De gegevens kunt u vinden onder het kopje MR leden.