Passend onderwijs

Algemeen
Vanaf 1 augustus 2014 hebben alle basisscholen de wettelijke taak om passend onderwijs te geven. Doel van de nieuwe wet is dat alle leerlingen, dus ook leerlingen die extra ondersteuning in de klas nodig hebben, een passende onderwijsplek krijgen. De essentie van het onderwijs blijft hetzelfde: iedere leerling uitdagen het beste uit zichzelf te halen.
Uitgangspunt bij passend onderwijs: regulier als het kan, speciaal als het moet. Om alle leerlingen een passende plek te bieden gaan scholen en besturen in een regio met elkaar samenwerken. In elke regio is een samenwerkingsverband opgericht.3006
Onze school hoort bij het Samenwerkingsverband 30.06 (SWV30.06)

Zorgplicht
Vormen van speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs blijven bestaan; geen kind wordt gedwongen teruggeplaatst in het basisonderwijs. Het kernbegrip bij passend onderwijs is ‘zorgplicht’. Zorgplicht betekent dat de school, via de eindverantwoording van het bestuur, de verantwoordelijkheid heeft om in goed overleg met de ouders een passende ondersteuning te bieden. Liefst zoveel mogelijk thuisnabij. Als blijkt dat dit niet mogelijk is, heeft de school de opdracht om met de ouders naar de best passende plaats te zoeken. Dat kan zijn op een andere basisschool binnen het samenwerkingsverband, of op een school voor speciaal (basis) onderwijs.
Als u het niet eens bent met het aanbod van de school, dan kunt u dit aankaarten bij de directie of bestuur van de school van uw kind, het samenwerkingsverband of om ondersteuning vragen door een onderwijsconsulent. In het uiterste geval kunnen problemen worden voorgelegd bij een landelijke geschillencommissie. Meer informatie vindt u op de website Passend Onderwijs.

Schoolondersteuningsprofiel
Iedere school heeft in het schoolondersteuningsprofiel (SOP) omschreven welke ondersteuning de school kan bieden. In dit profiel is te lezen op welke wijze de school de begeleiding aan leerlingen vorm geeft en welke mogelijkheden voor extra ondersteuning de school heeft. Bij het realiseren van de gewenste ondersteuning werken alle scholen vanuit de uitgangspunten van handelingsgericht werken (HGW). Dit betekent kort gezegd: als uw kind extra ondersteuning nodig heeft, wordt niet in de eerste plaats gekeken naar de beperkingen van het kind, maar naar de mogelijkheden. Bij HGW is de samenwerking en afstemming met ouders en andere deskundigen een belangrijk aandachtspunt.
Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften stellen extra eisen aan de school, het gebouw, de leerkrachten, de IB-er en ook de medeleerlingen. Het uitgangspunt is dat elke leerkracht in principe ruimte heeft voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Denk hierbij aan verschillen in intelligentie, tempo, sociale vaardigheden en leermogelijkheden.
Bij ieder verzoek tot plaatsing van een leerling zal een afweging gemaakt worden. Kern van deze afweging is de vraag of de combinatie van specifieke onderwijsbehoeften en de benodigde extra ondersteuning past binnen de basisondersteuning, die de school kan bieden.

Uitgangspunten voor plaatsing zijn o.a.
• kan op deze school de gevraagde ondersteuning voor uw kind geboden worden;
• blijft de aandacht voor de andere leerlingen voldoende gewaarborgd;
• is de gevraagde ondersteuning uitvoerbaar voor de leerkracht.

Basisondersteuning
Het samenwerkingsverband heeft een ondersteuningsplan waarin zij vastleggen welke basisondersteuning alle scholen binnen het samenwerkingsverband bieden, en hoe de extra ondersteuning is georganiseerd en hoe ze het geld gaan besteden.

Onze school heeft ook een schoolondersteuningsprofiel (SOP) opgesteld. Dit is een wettelijk voorschrift bij de invoering van passend onderwijs. Een SOP biedt informatie over de kwaliteit van de basis-ondersteuning en over wat onze school aan verdere ondersteuning biedt. Het legt vast waar de school voor staat. Het SOP van alle scholen in ons SWV 30.06 vormen de basis van het aantonen van de dekkendheid van ondersteuningsvoorzieningen in de regio. Op die manier is er voor alle kinderen een plek om onderwijs en ondersteuning te krijgen die zij nodig hebben.

Ons ondersteuningsprofiel bestaat uit de volgende onderdelen:
• een korte typering van onze school;
• de kwaliteit van onze basisondersteuning, de ondersteuning waarop alle kinderen kunnen rekenen;
• de deskundigheid voor extra ondersteuning waarover onze school beschikt (binnen het eigen personeelsbestand en van buiten school);
• de voorzieningen die wij als school hebben om leerlingen extra ondersteuning te bieden;
• de voorzieningen in de fysieke omgeving;
• de samenwerkende ketenpartners;
• belangrijke kengetallen van onze school.