Schoolondersteuningsprofiel

notepadSchoolOndersteuningsProfiel Basisschool De Regenboog
In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) legt het schoolbestuur ten minste eenmaal per 4 jaar vast welke ondersteuning de school kan bieden aan leerlingen die dat nodig hebben. Ook staat hierin welke ambities de school heeft voor de toekomst. Het profiel wordt door het team van de school samengesteld. Het SOP wordt voor advies ook voorgelegd aan de medezeggenschapsraad van de school. Op die wijze kunnen ouders ook meepraten. Uiteindelijk wordt het SOP vastgesteld door het bestuur van de school.De school plaatst het profiel de website, zodat voor iedereen (ouders, leerlingen en andere partijen) te lezen is welke ondersteuningsmogelijkheden de school biedt.

Expertise binnen en buiten de school

Op basis van het profiel inventariseert de school welke expertise ze nog moet ontwikkelen en wat dat betekent voor de (scholing en toerusting van) leraren. Leraren en ouders hebben adviesrecht op het schoolondersteuningsprofiel via de medezeggenschapsraad van de school. De school plaatst het profiel in de schoolgids en eventueel op de website van de school, zodat iedereen (ouders, leerlingen en andere partijen) kan zien welke ondersteuning de school biedt.

Dekkend aanbod binnen het samenwerkingsverband

Het samenwerkingsverband legt alle profielen bij elkaar om te beoordelen of het daarmee een dekkend aanbod kan realiseren. Doel is immers dat alle leerlingen een passende plek krijgen. Op basis van de schoolprofielen stelt het samenwerkingsverband de basisondersteuning vast. Dit is de ondersteuning die alle scholen binnen het samenwerkingsverband kunnen bieden. Het gaat dan bijvoorbeeld om ondersteuning voor meer en minder begaafde leerlingen en om het omgaan met gedragsproblemen.