Team

Unit 1-2 : Ine van Boxtel, Susan Hoogenboom, Maaike Bergmans (niet op de foto), Vera Wolters, René Slegers,  Carolien Huvenaars, Denise van Schaijk (onderwijsassistent. Per 01-01-2021 uit dienst), Miranda Timmermans (niet op de foto) Anita Jacobs (vervangster van Miranda Timmermans) 

Unit 3-4: Mandy v.d. Linden, Sandra Spijkers, Jurian Langens, Jenny Willems en Lisette Piket

Unit 5-6: Mirjam Wingens, Marielle Thissen (Per 18-01-2021 uit dienst), Yvonne v.d. Besselaar, Kay Lourenssen, Manou Spanjers

Unit 7-8: Ben de Jong, Elise Hendriks, Robin van Kraaij, Henk van Raaij, Martien van Herpen (per 1-9-2020 met pensioen)

Onderwijsondersteuners: Therese van Kessel, Mirjam Wingens, Frans de Wit, Hilde van Eldonk, Patricia Paters, Ria Peters, Loes Boll, Anoeska v.d. Wielen (niet op de foto), Bram Verhoeven (niet op de foto)

Klik  hier op Groepsindeling 2020-2021

Wij zijn trots op onze lerende organisatie. Professionaliteit en ontwikkeling zijn onze sleutelwoorden. Niet alleen uw kind ontwikkelt zich, ook wij als team zijn volop in beweging om ons verder te bekwamen. Dit beschrijven wij uitgebreid in ons schoolplan.

Directeur

Hilde van Eldonk           

De directeur voert beleid uit en levert een bijdrage aan de meningsvorming. Geeft leiding en sturing aan het onderwijs en de organisatie van de school, ontwikkelt het beleid, verzorgt de uitvoering van het onderwijsproces en is belast met het financieel en personeelsmanagement.

Regisseur

Een regisseur is een leerkracht met een speciale expertise die als taak heeft de ambitieplannen te regisseren. De regisseur ondersteunt de directeur bij beleidsontwikkeling op specifieke deelterreinen, bereidt studiedagen en leerteams  voor, stemt onderwijsactiviteiten af in de leerteams, coacht en/of begeleidt individuele groepsleerkrachten, in combinatie met klassenobservaties in het kader van de ambitieplannen.

Coördinator

Een coördinator is een leerkracht met een speciale expertise op taal of rekengebied. De coördinator heeft de taak het onderwijsplan taal of rekenen et taal  te regisseren. De regisseur ondersteunt de directeur bij beleidsontwikkeling op specifieke deelterreinen, en ondersteunt de regisseurs daar waar het binnen de ambitieplannen passend is. De coördinator bereidt waar nodig met de regisseurs studiedagen en leerteams voor, stemt onderwijsactiviteiten af in de leerteams, coacht en/of begeleidt individuele groepsleerkrachten, in combinatie met klassenobservaties in het kader van de ambitieplannen.

Intern begeleider

Thérèse v. Kessel*          

De intern begeleider levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het onderwijskundige beleid, de ontwikkeling en coördinatie van het zorgbeleid en voert het uit. Coacht en begeleidt de leraren. Zij is verantwoordelijk voor professionalisering van het team op zorg gebied en houdt zicht op de ontwikkeling van uw kind. Stelt ontwikkelingsperspectieven (OPP) en handelingsplannen op voor een kind met ondersteuningsbehoefte. Deze plannen worden uitgevoerd tijdens de extra begeleiding van kinderen met een zorgarrangement in de groep. De IB-er is plaatsvervangende leiding van de school bij afwezigheid van de directeur.

Zorgcoördinator

Loes Manders                 

De zorgcoördinator is verantwoordelijk voor het opstellen van de Ontwikkelingsperspectieven (OPP) en handelingsplannen voor een kind met een zorgarrangement. Voert deze plannen uit tijdens de extra begeleiding van kinderen met een zorgarrangement in de groep. Levert een bijdrage aan de ontwikkeling, de coördinatie en de uitvoering van het zorgbeleid in de school, de begeleiding van leraren op zorggebied en houdt zicht op de ontwikkeling van uw kind.

Administratie

Sandra Peters     

ICT’er

Bram Verhoeven           

Onderwijsassistente 

Frauke Lenders en Rianne van Grunsven

De onderwijsassistente verzorgen de instructie, ondersteuning en begeleiding aan kleine groepjes leerlingen, incidenteel aan individuele leerlingen. Het programma wordt onder begeleiding van de IB-er opgesteld en afgestemd.

Conciërge
Frans de Witt                             
 
Interieurverzorgster
Patricia Paters                       
Anoeska Theunissen     

Leerkrachten

Vervanging en werkdrukdagen in diverse groepen door

Ria Peters en Bram Verhoeven

Groep 1-2A
Rene Slegers

Bram Verhoeven

Groep 1-2B
Vera Wolters
Susan Hoogenboom 

Groep 1-2C
Carolien Huvenaars

Miranda Timmermans , wordt vanwege ziekte vervangen door Anita Jacobs 

Groep 1-2D
Maaike Bergmans
Ine van Boxtel

Groep 3A
Jenny Willems 

Groep 3B
Jurian Langens 

Groep 4A
Mandy v.d. Linden
Lisette Centen

Groep 4B
Sandra Spijkers 

Groep 5A

Yvonne v.d. Besselaar

Groep 5B
Marielle Thissen
Mirjam Wingens 

Groep 6A
Manou Spanjers

Groep 6B

Kay Lourenssen 

Groep 7A

Robin van Kraaij 

Groep 7B

Ben de Jong

Groep 8A
Henk van Raaij*

Bram Verhoeven

Groep 8B

Elise Hendriks                               

 
*Interne contact persoon/vertrouwenspersoon