TOM-onderwijs

Met TOM  (Teamonderwijs Op Maat) realiseren wij kleurrijk, veelzijdig en eigentijds onderwijs.

Op onze school:tom

 • Krijgen álle leerlingen de aandacht en zorg die zij nodig hebben;
 • Is een gemotiveerd team waarin iedereen zijn competenties optimaal kan ontplooien en inzetten voor de school;
 • Bieden wij een krachtige leeromgeving met voldoende ondersteuning;
 • Is een open cultuur, professioneel leiderschap en een goede interne en externe communicatie.

Pijlers TomDit realiseren wij door het inzetten van Teamonderwijs Op Maat (TOM).
TOM is een integrale aanpak voor verandering en vernieuwing. Voor alle terreinen van de school: de inzet van personeel, de organisatie van het onderwijs en de inrichting van de leeromgeving. Tezamen vormen dit de drie pijlers van TOM.

Daarnaast is er de schil om de pijlers heen, het proces van verandering. Dit is de context waarbinnen de veranderingen plaatsvinden. Hieronder vallen cultuur, leiderschap, communicatie en bekostiging.

Pijler 1: personeel

Bij deze pijler gaat het om een andere inzet van personeel. Wij realiseren dit door:

 • De leerkrachten te ontwikkelen van ‘instructeur’ naar begeleider, coach en mentor.
 • Ook andere medewerkers in te zetten, met andere kwalificaties en competenties. Voorbeelden hiervan zijn de onderwijsassistentes en stagiaires.
 • Leerkrachten zich te laten ontwikkelen van autonome leerkracht naar teamwerker.
 • De jaargroepen werken intensief samen.
 • De leerkracht niet alleen verantwoordelijk te laten zijn voor een (jaar)groep, maar leerkrachten gezamenlijk verantwoordelijk te maken voor onze leerlingen (gedeelde verantwoordelijkheid in de units).
 • Een leerkracht niet alles te laten doen (alleskunner), maar gebruik te maken van elkaars kwaliteiten en voorkeuren (teamteaching).
 • Studenten bij ons de kans te geven op de werkplek te leren en tegelijkertijd ondersteunende werkzaamheden in de groepen te verrichten.

Pijler 2: organisatie

Bij deze pijler draait het om het anders organiseren van ons onderwijs.
Is het onderwijs afgestemd op de leerbehoeften van de leerlingen?
Wij realiseren dit o.a. door.

 • Klassendoorbrekend te werken. Tussen de parallelgroepen zijn panelenwanden geplaatst. Kinderen uit de ene groep gaan naar een andere groep, groepen worden flexibel ingedeeld, kinderen werken samen in de unitruimtes, etc.
 • Het handhaven van de basisgroep. Ieder kind zit in principe in een vaste groep. Die groep vormt een veilige basis waaruit kinderen werken.
 • Niet enkel kennisoverdracht plaats te laten vinden, maar het leren betekenisvol actief voor onze leerlingen te maken.
 • De leerling een grotere invloed te geven bij de sturing van zijn/haar onderwijs. De keuzemogelijkheden en keuzemomenten voor de kinderen worden gaandeweg uitgebreid. In de onderbouw d.m.v. het planbord en in de bovenbouw bij de weektaak.planbord
 • Leerlingen regelmatig naar een andere (leer)groep te laten gaan. Hierbij wordt gewerkt op niveau, of helpen leerlingen elkaar. Kinderen uit de diverse groepen gaan op niveau werken in een hogere of lagere groep, bijvoorbeeld bij rekenen, spelling, taal en lezen.
 • In onze school te kiezen voor vier units: groepen 1-2 (unit 1), groepen 3-4 (unit 2), groepen 5-6 (unit 3), groepen 7-8 (unit 4).
 • Een unit te beschouwen als een herkenbare eenheid van verschillende groepen wapanelenwandar een vast team van leraren en eventueel onderwijsondersteuners in samenwerken. De unit vormt een flexibele werkeenheid waarbinnen een deel van het werk op een slimme wijze onderling verdeeld wordt.
 • Het als vanzelfsprekend te beschouwen dat er tussen de units verschillen
  ontstaan. De diversiteit tussen de units zien we als gewenst. De kleuterunit (unit 1) zal er heel anders uit komen te zien in vergelijking met unit 4 (groep 7-8).

Pijler 3: leeromgeving

Bij deze pijler realiseren wij een krachtige leeromgeving.

Wat is de inzet van ICT? Welke methoden en materialen zijn geschikt? Hoe is de inrichting van het gebouw?

Wij realiseren dit door:

 • Computers veel en vaak in te zetten en niet alleen te gebruikentouch om te oefenen, maar ook door de computer in te zetten als leerbron en informatiemiddel. De gebruikte software laten wij zoveel mogelijk aansluiten bij onze methodes. In alle groepen werken we met een digitaal schoolbord of het touch screen.
 • Meervoudige intelligentie en verschillende leerstijlen van kinderen in te zetten bij het hoekenwerk en de creatieve vakken.
 • Veel variatie in leervormen aan te brengen, door ontdekkend en samenwerkend te leren. Daartoe hebben we de afgelopen jaren extra geïnvesteerd in TOM materialen, materialen die zelfstandig en zelfcorrigerend werken mogelijk maken.
 • Te blijven leren uit methodes, maar met onze inspanning het leren betekenisvol te laten zijn. Bij de keuze van nieuwe methodes wordt hier rekening mee gehouden.
 • Niet alleen in de klassen te leren, maar gebruik te maken van leer- en werkplekken.

Pijler 4: De schil; het proces van verandering

Bij dit proces van verandering gaat het om:
• Open cultuur
Hoe staat het met de cultuur in de school? Is deze gericht op samenwerking? Of is de leraar koning in eigen klas en de duizendpoot die hij altijd al was?

• Coachend leiderschap
Wat is de kwaliteit van het management? Is het in staat complexe veranderingsprocessen te begeleiden en evenwicht te creëren tussen beheersmatig en procesgericht bezig zijn?

• Open communicatie
Heeft de school een open houding naar de omgeving? Zijn de ouders de klanten? Worden de kansen uit de omgeving om leerlingen te laten leren benut?

• Bekostiging
Zet de school de formatie in voor wat er echt nodig is aan personeel?
Wij realiseren in onze school:

 • Ruimtes voor de lokalen die een aantrekkelijke onderwijsomgeving vormen voor kinderen en die op gevarieerde wijze gebruikt kunnen worden.
 • Flexibel in te delen ruimtes, waardoor gevarieerd samengestelde en geschakelde units een herkenbare eenheid vormen en beschikken over eigen verwerkingsruimtes.
 • Een eigen ruimte voor het team waarin werkplekken zijn ondergebracht en waarin op een ontspannen manier kan worden gepauzeerd.
 • Centrale ruimtes die toestaan dat groepsactiviteiten en individuele activiteiten tegelijkertijd kunnen plaatsvinden, zonder dat deze activiteiten storend op elkaar inwerken.
 • Vanuit de lokalen een goed zicht op wat er in de centrale ruimte gebeurt. De tussenwand is voorzien van veel glas en een dubbele deur.
 • Een centrale gemeenschapsruimte die het mogelijk maakt dat de kinderen gezamenlijk deel kunnen nemen aan een viering of een podiumactiviteit.
 • Garderobes die voor kinderen geen belemmering vormen voor het onderwijskundig gebruik van de ruimte buiten de lokalen.unit blauw
 • Voldoende speelruimte buiten de school. Om kinderen voldoende bewegings- en ontwikkelingsmogelijkheden te bieden is de nieuwe speelplaats extra groot en geven wij de Schaijkse jeugd ook de gelegenheid om buiten schooltijd op het speelplein te spelen.

Kortom, De Regenboog is kleurrijk, veelzijdig en bij de tijd!