Verlofaanvraag

notepad Verlofaanvraag            notepadAccountantsverklaring    notepadWerkgeversverklaring

Ziekte of arts bezoek
Indien uw kind ziek is, laat het ons dan vóór half 9 telefonisch weten. Indien wij geen bericht hebben ontvangen bellen wij u vóór half 10 om te checken of alles in orde is.
Indien uw kind wegens bezoek aan een arts of specialist de school niet kan bezoeken, laat het ons dan z.s.m. via de leerkracht liefst per mail. Deze afspraken graag zoveel mogelijk na lestijd en bij uitzondering onder schooltijd plannen.

Wanneer extra verlof?
Vakantie buiten de vastgestelde vakanties om is in principe ongeoorloofd. Toch kan het gebeuren dat er omstandigheden zijn die zo zwaar wegen dat u uw kind, buiten de schoolvakanties om, een dag van school wilt houden. Voor dit zogenaamde “extra verlof” zijn regels opgesteld. Deze regels kunt u nalezen in:

De regels voor extra verlof gelden alleen als er sprake is van:
• De onmogelijkheid in schoolvakanties 14 dagen aaneengesloten met vakantie te gaan: u krijgt alleen verlof voor max. 10 dagen als uit uw verklaring accountant of verklaring werkgever blijkt dat door de specifieke aard van uw beroep het gezin niet tenminste twee weken in één van de schoolvakantie met vakantie kan*;
• Bepaalde religieuze feestdagen: voor moslims, hindoestanen en joden is een aantal feestdagen vastgesteld waarop het betreffende kind van school mag verzuimen;
• Andere gewichtige omstandigheden: Onder gewichtige omstandigheden verstaan we: ernstige ziekte, overlijden of begrafenis/crematie(voor bepaalde relaties en tot een maximum), huwelijk van familie (voor bepaalde relaties en tot een maximum), verhuizing en gezinsuitbreiding. Deze omstandigheden staan uitgebreid vermeld op de achterkant van het verlofformulier.

*Dit verlof kan niet gekoppeld worden aan een bestaande vakantie waarbij de verlofperiode dan meer dan 14 dagen betreft. Wanneer u verlof aanvraagt voorafgaand aan een bijvoorbeeld de Carnavalsvakantie dan krijgt u ten hoogste voor 5 dagen verlof, zodat er een vakantie periode van 14 dagen mogelijk is. Daarnaast moet u via de accountant of werkgever kunnen aantonen dat u in geen enkele schoolvakantie gedurende een heel jaar 14 dagen aaneengesloten op vakantie kunt vanwege de aard van het beroep.

Verlof aanvragen
Doe uw aanvraag zo spoedig mogelijk. Gaat het om extra vakantiedagen, dan minstens 8 weken van tevoren. De directeur beslist, binnen de gestelde regels, bij aanvragen tot en met 10 dagen; de leerplichtambtenaar beslist bij verlofaanvragen voor meer dan 10 dagen. Als u het niet eens bent met de beslissing kunt u in beroep gaan. Voor alle aanvragen moet u gebruik maken van het verlof-formulier voor verlof buiten de schoolvakanties. Dit formulier ligt op school voor u klaar bij de administratie of is te downloaden via de website van de school.

Verzoeken voor verlof dienen altijd schriftelijk te worden ingediend. Mocht u over deze regeling nog vragen hebben, dan kunt u altijd terecht bij de leerplichtambtenaar van het RBL BNO; Leerplicht en schoolverzuim:
Postbus 5; 5340 BA Oss
Telefoon: [0412] 629 070
E-mail: info@rblbno.nl