Leerplichtwet

In Nederland is de leerplicht vastgelegd in de Leerplichtwet 1969. Doel van deze wet is het recht van kinderen op onderwijs te verzekeren en te zorgen dat jongeren zodanig toegerust zijn met kennis en vaardigheden dat zij een zelfstandige plaats in de samenleving kunnen verwerven. Onderwijs is van groot belang voor kinderen. Niet voor niets staat dit zo nadrukkelijk beschreven bij de Rechten van het Kind. 

Doel:

  • Een goede verhouding tussen school, leerlingen en ouders vormt de basis van een effectief verzuimbeleid. Alle partijen hebben hierbij hun eigen rol.
  • Ouders zorgen ervoor dat hun kind naar school gaat en zij informeren de school als hun kind afwezig is.
  • De school hanteert duidelijke regels bij het voorkomen en aanpakken van verzuim, zodat ouders en leerlingen, maar ook de medewerkers van de school weten waar zij aan toe zijn en wat er van hen wordt verwacht.

Lees hier de regels en afspraken over verlof, verzuim en te laat komen op De Regenboog.

 

Ziekte of dokter bezoek

Ziekte via Parro melden voor 08:30. Indien wij geen bericht hebben ontvangen, bellen wij u vóór half 10 om te checken of alles in orde is. Indien uw kind wegens bezoek aan een dokter of specialist de school niet kan bezoeken, laat dit de leerkracht dan zo z.s.m. weten via Parro. Deze afspraken dient u zoveel mogelijk na lestijd en bij uitzondering onder schooltijd plannen. 

Te laat komen

Wat veel ouders niet weten is dat ook te laat komen behoort tot verzuim. De schooldirectie heeft de plicht om, eventueel binnen de daarvoor geldende interne richtlijnen, zelf maatregelen te nemen die leiden tot de beëindiging van het verzuim. Wanneer een leerling in een periode van vier opeenvolgende lesweken in totaal 16 uren van de les verzuimd heeft dan heeft de directeur een wettelijke meldingsplicht: er moet in ieder geval melding worden gedaan aan de leerplichtambtenaar van de gemeente. U krijgt dan direct een proces-verbaal. 

Luxe verzuim 

Vakantie buiten de vastgestelde vakanties om is in principe ongeoorloofd. Toch gebeurt het nog regelmatig dat ouders kinderen thuis houden van school om bijvoorbeeld eerder op vakantie te gaan. Dit noemen we luxe verzuim. Houdt u uw kind(eren) thuis van school terwijl u daarvoor geen toestemming heeft, dan heeft de directeur een wettelijke meldingsplicht: er moet in ieder geval melding worden gedaan aan de leerplichtambtenaar van de gemeente. U krijgt dan direct een proces-verbaal. 

Wanneer extra verlof?

Het kan gebeuren dat er omstandigheden zijn die zo zwaar wegen dat u uw kind, buiten de schoolvakanties om, een dag van school wilt houden. Voor dit zogenaamde “extra verlof” zijn regels opgesteld. Deze regels kunt u nalezen in:

De regels voor extra verlof gelden alleen als er sprake is van: 

  • De onmogelijkheid in schoolvakanties 14 dagen aaneengesloten met vakantie te gaan: u krijgt alleen verlof voor max. 10 dagen als uit uw verklaring accountant of verklaring werkgever blijkt dat door de specifieke aard van uw beroep het gezin niet tenminste twee weken in één van de schoolvakantie met vakantie kan*; 
  • Bepaalde religieuze feestdagen: voor moslims, hindoestanen en joden is een aantal feestdagen vastgesteld waarop het betreffende kind van school mag verzuimen; 
  • Andere gewichtige omstandigheden: Onder gewichtige omstandigheden verstaan we: ernstige ziekte, overlijden of begrafenis/crematie(voor bepaalde relaties en tot een maximum), huwelijk van familie (voor bepaalde relaties en tot een maximum), verhuizing en gezinsuitbreiding. Deze omstandigheden staan uitgebreid vermeld op de achterkant van het verlofformulier.

*Dit verlof kan niet gekoppeld worden aan een bestaande vakantie waarbij de verlofperiode dan meer dan 14 dagen betreft. Wanneer u verlof aanvraagt voorafgaand aan bijvoorbeeld de Carnavalsvakantie dan krijgt u ten hoogste voor 5 dagen verlof, zodat er een vakantie periode van 14 dagen mogelijk is. Daarnaast moet u via de accountant of werkgever kunnen aantonen dat u in geen enkele schoolvakantie gedurende een heel jaar 14 dagen aaneengesloten op vakantie kunt vanwege de aard van het beroep. 

Verlof aanvragen

Doe uw aanvraag zo spoedig mogelijk. Gaat het om extra vakantiedagen, dan minstens 8 weken van tevoren. De directeur beslist, binnen de gestelde regels, bij aanvragen tot en met 10 dagen; de leerplichtambtenaar beslist bij verlofaanvragen voor meer dan 10 dagen. Als u het niet eens bent met de beslissing kunt u in beroep gaan. Voor alle aanvragen moet u gebruik maken van het verlof-formulier voor verlof buiten de schoolvakanties. Dit formulier ligt op school voor u klaar bij de administratie of is hier te downloaden. Verzoeken voor verlof dienen altijd schriftelijk te worden ingediend. Mocht u over deze regeling nog vragen hebben, dan kunt u altijd terecht bij de leerplichtambtenaar van het RBL BNO; Leerplicht en schoolverzuim:

Postbus 5; 5340 BA Oss

Telefoon: [0412] 629 070

E-mail: info@rblbno.nl