MR

De Medezeggenschapsraad (MR)

Zoals elke school in Nederland beschikt ook onze school over een MR. Deze raad bestaat uit ouders en personeel van de school. De leden van de raad worden gekozen door alle ouders en personeel van de school. 

Wat doet de MR?

Het doel van de MR is een positieve bijdrage leveren aan het functioneren van de school. Meedenken, meepraten en meebeslissen, adviseren en initiatieven nemen over allerlei onderwerpen. Jaarlijks wordt er een activiteitenplan opgesteld en gepubliceerd op de website.

In de bijeenkomsten van de MR worden zaken besproken die spelen in de school of die in de toekomst gaan spelen. Als voorbeeld valt te denken aan veiligheid, ouderbijdrage en ouderparticipatie. Plannen van het schoolbestuur worden kritisch bekeken en eventuele bezwaren worden kenbaar gemaakt. Hetzelfde geldt ten aanzien van directiebesluiten, beleidslijnen e.d. Ook organiseert de MR om de twee jaar een thema-avond. De MR vergadert één keer per maand en de bijeenkomsten zijn openbaar, dus u bent altijd welkom om een vergadering bij te wonen.

Inbreng van onderwerpen door ouders is mogelijk en wordt zeer op prijs gesteld.

Wat doet de MR niet?

De MR kan en mag zich niet bezighouden met problemen van individuele leerlingen of ouders. Hiervoor zult u zich in eerste instantie tot de groepsleerkracht of directie moeten wenden. De MR houdt zich niet bezig met les-inhoudelijke zaken en is geen aanspreekpunt voor personeelsbeleid. De MR wil waar nodig wel een luisterend oor zijn.

Bent u geïnteresseerd of hebt u nog vragen, neem dan contact op met de voorzitter MR. De gegevens kunt u vinden onder het kopje MR leden.

Samenstelling leden Medezeggenschapsraad (MR)

De MR is samengesteld uit leerkrachten en ouders. Zittingstermijn is in principe vastgesteld op vier jaar. Na dit termijn is men eventueel herkiesbaar. Natuurlijk verloop kan ook aan de orde zijn.

Oudergeleding:

  • Gunilla van Zandvoort, voorzitter
  • Jolijn Geurts van Kessel
  • Jenna Aarts
  • Vacature> We zoeken uitbreiding/vervanging! 
    Zie bijlage:  MR-vacature.pdf

Personeelsgeleding:

  • Jenny Willems 
  • Dorine van Toor
  • Loes Boll, secretaris
  • Sandra Spijkers

Hoe is de MR te bereiken?

Ouders en personeel kunnen te allen tijde een beroep doen op de MR.
Dat kan via de bovenstaande mensen die zitting hebben in de raad of via het secretariaat van de MR:
MR van BS De Regenboog  I  Runstraat 16  I  5374 AC  I  Schaijk  I  mr.deregenboog-s@optimusonderwijs.nl

 

Verslagen en beleidsstukken

Schooljaar 2023-2024

Schooljaar 2022-2023 

 

 

 

Schooljaar 2021/2022