Ouderraad

Basisschool De Regenboog heeft een ouderraad (OR) die bestaat uit een dagelijks bestuur en enthousiaste activiteitenouders. Het hoofddoel hiervan is het behouden of versterken van de samenwerking tussen school en ouders, wat uiteindelijk de schoolbeleving van uw kind ten goede komt. Lees hier de kwaliteitskaart Ouderraad voor alle informatie over taken, activiteiten en ouderbijdrage. 

Vrijwillige ouderbijdrage

De MR, school en Ouderraad vinden het extra aanbod waardevol en veel ouders vinden het belangrijk dat de extra activiteiten worden aangeboden. Deze activiteiten vallen buiten het verplichte onderwijsprogramma en worden daarom ook niet gefinancierd door het Ministerie. Daarom vraagt de Ouderraad jaarlijks een vrijwillige ouderbijdrage. De hoogte wordt vastgelegd a.d.h.v. een plan en voorgelegd aan de MR die de hoogte definitief vaststelt. 

Financiële hulp

Het niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage leidt op onze school niet tot het uitsluiten van leerlingen van extra activiteiten die de school aanbiedt. In steeds meer gezinnen is het niet haalbaar om hun kind mee te laten doen aan sportclubs of muzieklessen. Zelfs de kosten die school met zich meebrengt zijn voor sommige ouders niet op te brengen. School kan u in samenwerking met verschillende instanties helpen.

Via deze link meer informatie en stappen om een aanvraag te doen. Het biedt u informatie en mogelijkheden om uw kind aan diverse activiteiten deel te laten nemen en financiele hulp te ontvangen zodat uw kind, net als andere kinderen kan deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Zo tellen alle kinderen mee!

Heeft u vragen, suggesties of opmerkingen over de activiteiten of de ouderbijdrage? Neem contact op met één van de bestuursleden of mail naar: bsderegenboog.or@gmail.com