Klachtenprocedure

Een school is een omgeving waar mensen intensief met elkaar omgaan. Botsingen en meningsverschillen komen voor en worden vaak in onderling overleg bijgelegd. Soms is het zodanig dat iemand die hier een klacht over wil indienen. Die mogelijkheid is er. We gebruiken de Klachtenregeling van Optimus. De klachtenregeling is dus bedoeld voor klachten die niet op normale wijze binnen de school kunnen worden opgelost. Bij “klachten” gaan we ervan uit dat de klager in eerste instantie naar de betrokkene gaat, bijv. de leerkracht. Komen zij er samen niet uit, dan zoekt de melder contact met de intern begeleider en/of de directeur. Indien de klager en de directeur niet tot een oplossing komen, dan kan de klager een klacht/melding indienen bij het bestuur. Het bestuur kan de klacht laten beoordelen door een onafhankelijke commissie, of de klacht proberen op te lossen. 

De interne contactpersonen

De interne contactpersonen; juffrouw Thérèse van Kessel en meester Henk van Raaij zijn aangesteld voor klachten van uw kind of van ouders als spreekbuis van uw kind. Het gaat dus om klachten van uw kind over een volwassen medewerker (leerkracht of ondersteunend personeel) of vrijwilliger, of om klachten van een kind t.a.v. een ander kind.

De externe vertrouwenspersoon voor ouders:

GGD Hart voor Brabant

Telnr. 088 3686759

Telnr. spoed 088 3686813 (voor zaken die niet tot de volgende dag kunnen wachten)

E-mail externe.vertrouwenspersoon@ggdhvb.nl

Klachtencommissie overige klachten

Zodra de klachtencommissie een klacht in behandeling neemt, verloopt de communicatie tussen de klager en aangeklaagde altijd via de commissie.

Optimus Primair onderwijs, t.a.v. Klachtencommissie bestuur Stg Optimus

Stoofweg 2

5361 HZ Grave

Landelijke Klachtencommissie

Klachten kunnen worden gericht aan het College van Bestuur van Optimus Primair Onderwijs die de klacht gaat onderzoeken. Mocht het voorgaande niet leiden tot een bevredigende oplossing dan is Optimus aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie voor het Katholiek Onderwijs:

Stichting Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs
Postbus 394
3440 AJ Woerden
Tel: 070 – 386 16 97
E-mail: info@gcbo.nl
Website: www.gcbo.nl